(+45) 56 95 25 00 advokat@solbergbruun.dk

Generelle forretningsbetingelser

I henhold til de advokatetiske regler skal advokater i forbindelse med, at der indgås en aftale om ydelse af bistand, give klienten forskellige oplysninger, som følger nedenfor.

Advokatfirmaet Solberg Bruun er en enkeltmandsvirksomhed, der ejes af advokat Rikke Solberg Bruun. Forretningen drives fra Store Torvegade 14, 1., 3700 Rønne. Vi kan kontaktes på telefonnr. 56 95 25 00 samt på e-mailadresse advokat@solbergbruun.dk.

Vores CVR-nr. er 39 60 49 22.

Advokat Rikke Solberg Bruun er beskikket af Justitsministeriet, og er således en del af Advokatsamfundet i Danmark. Advokat Rikke Solberg Bruun er endvidere medlem af Danske Advokater og af forskellige andre faglige brancheforeninger.

Kontoret har klientbankkonti i Nordea Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Når klienten har henvendt sig, og vi har truffet aftale om at påtage os en opgave, vil vi yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Klienten kan til enhver tid vælge at skifte advokat, og vi kan også vælge at udtræde af en sag, såfremt dette sker under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Som advokat er man omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. I den forbindelse er vi i sager omfattet af reglerne om hvidvask forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienten og til at opbevare disse oplysninger i 5 år efter sagens ophør.

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter. Vores tavshedspligt følger dels af loven og dels af de advokatetiske regler.

Såfremt der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terror, er vi forpligtet til at underrette Advokatsamfundet eller Hvidvasksekretariatet.

Vores rådgivning er målrettet og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige accept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten har ret til at bruge det konkrete, skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, men vi bevarer retten til immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder til det materiale, som vi har frembragt.

Originale dokumenter udleveres normalt til klienten i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer kopi af sagsakter med videre i fem år fra fakturadato.

I medfør af retsplejelovens bestemmelser må vi ikke kræve højere vederlag for vores arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, og en eventuel tvist om salærets størrelse, kan indbringes for Advokatnævnet.

Ved salærberegningen tages hensyn til blandt andet sagens værdi eller betydning for klienten, til arbejdets omfang og vanskelighed, til sagens udfald, til den anvendte tid og til arbejdets art, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag. Endvidere tages der hensyn til det med sagen forbundne ansvar for advokaten.

Som anført vil der blive lagt vægt på den medgåede tid. Det kan i den forbindelse oplyses, at tidsforbruget som udgangspunkt afregnes med kr. 1.800,-, hvortil kommer moms eller i alt kr. 2.250,- pr. time. I det omfang sekretærens tidsforbrug overstiger advokatens tidsforbrug, afregnes sekretærens tidsforbrug med kr. 900,-, hvortil kommer moms eller i alt kr. 1.125,- pr. time.

Hvis der under sagen opnås beskikkelse og/eller fri proces, dækning under en retshjælpsforsikring, hel eller delvis dækning under retshjælpsbekendtgørelsen eller hel eller delvis dækning fra en modpart, vil indgåede beløb naturligvis blive godskrevet klienten, men vi gør under alle omstændigheder opmærksom på, at klienten hæfter for betalingen af vores honorar, uanset hvilket beløb, der dækkes fra anden side.

Ved større eller længerevarende opgaver kan vi fakturere salæret bagud hvert kvartal, og ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Vores faktura er forfalden til betaling ved fremsendelsen, og ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, som afholdes i forbindelse med den udførte bistand, ligesom klienten debiteres særskilt for positive udlæg, herunder for eksempel kørsels- eller rejseudgifter, retsafgifter, tinglysningsafgifter og lignende. Pålægges det vores firma at indestå eksempelvis for omkostninger til syn og skøn eller andre tilsvarende omkostninger, kan vi opkræve den skønnede udgift hos klienten.

Klienten kan til enhver tid anmode om en nærmere beskrivelse af opgaven og få oplysning om, hvor lang tid det må forventes at vare, før opgaven kan bringes til en afslutning. Endvidere kan klienten få oplysning om, hvordan afregning vil finde sted, og hvis det er muligt også et overslag over størrelsen af advokatens honorar.

I det omfang der ikke kan gives et egentlig prisoverslag, vil klienten blive orienteret om retningslinjerne for beregning af salær.

Angår den konkrete sag et løbende klientforhold, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven og/eller ved løsning af presserende opgaver samt i opgaver af begrænset omfang, kan advokaten dog undlade at udarbejde en egentlig beskrivelse af opgavens indhold og omfang.

Vi kan betinge vores bistand af, at klienten indbetaler et depositum eller foretager en forudbetaling, hvis sagens karakter eller klientens opholdssted efter vores skøn nødvendiggør dette.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er forsikringsselskabet HDI Danmark, policenr. 156-08295595-30016. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, udøvet af Advokatfirmaet Solberg Bruun.

Vi er ansvarlige for, at vores bistand over for klienten sker i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er dog begrænset til summen af det beløb, der i givet fald betales af vores ansvarsforsikringsselskab og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl, begået af andre rådgivere, som vi måtte have henvist til.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Ud over disse generelle forretningsbetingelser, som er beskrevet ovenfor, gælder de advokatetiske regler, der kan læses på www.advokatsamtfundet.dk, og vi er naturligvis parate til at besvare eventuelle yderligere spørgsmål om vores generelle forretningsbetingelser.

 

Lad os tage en snak

Advokatfirmaet Solberg Bruun
Advokatfirmaet Solberg Bruun sætter en ære i at rådgive på et højt fagligt niveau.

T: (+45) 56 95 25 00
M: advokat@solbergbruun.dk

 

Bankoplysninger
Reg. nr. 0658
Konto nr. 4395-567-743
Her bor vi
Advokatfirmaet Solberg Bruun
Store Torvegade 14, 1.
3700 Rønne